Zaměření kolokvia

Rozpravou o postavení kybernetiky na začátku XXI. století si chtěli účastníci připomenout myšlenky, které byly před více jak padesáti lety prezentovány zakladatelem kybernetiky v jeho publikaci „Kybernetika a společnost“ a připomenout jejich význam pro současnou společnost. Zároveň chtěli připomenout, že již uplynulo 110 let od narození prof. Norberta Wienera – proto bylo pro konání kolokvia vybráno datum v předvečer jeho narození (*26. XI. 1894). Kolokvium volně navázalo na konferenci „Kybernetika po 50 letech“, která proběhla na VUT v Brně v prosinci 1998 (poznamenejme, že to byla jedna ze tří akcí, které byly ve světě uspořádány k tomuto výročí).


Problémové okruhy rozpravy

 1. Jak hodnotíte postavení kybernetiky dnes v ČR případně v zahraničí.
 2. Proč není využíván obrovský potenciál kybernetiky pro zlepšení řízení firem a společnosti v každodenní praxi.
 3. Jaké bariéry brání širšímu využívání a rozšíření aplikací kybernetiky v praxi?
 4. Na které problémy by se měli odborníci, pracující v oblasti kybernetiky, zaměřit, aby kybernetika více přispěla k efektivnímu řízení lidské společnosti?

Předseda organizačního výboru kolokvia

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc

Organizační výbor kolokvia

Ing. Jan Doležal,
Ing. Petr Honzík,
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc,
prof. Ing. Vladimír Řeřucha, CSc,
Ing. Vítězslav Ševčík,
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek,
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.,
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
Ing. František Vdoleček, CSc.

Almanach

U příležitosti kolokvia vydali organizátoři almanach esejí, které z různých hledisek analyzovaly problémy, jež jsou v současnosti v různých oblastech kybernetiky řešeny. Část elektronické tiskové předlohy (Hlavní titul, vydavatelský záznam, věnování, předmluva, obsah a tiráž) je přístupná přes tento odkaz: http://asi.fme.vutbr.cz/content/akce/kyb05.pdf.

citace:
Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. Editovali Branislav Lacko, Vítězslav Ševčík. 1. vyd. Brno : VUT Brno, 2005. ix, 169 s. ISBN 80-214-3058-3.
Kapitola I
Miroslav Barvíř
Dynamika přírodních a společenských věd
resumé
Kapitola II
Martin Bílek
Vzdělávací kybernetika aneb o „ekonomice“ lidského myšlení
resumé
Kapitola III
Jan Doležal
The Need of Applying System Approach in The Present Society
resumé
Kapitola IV
Jiří Duben
Konsilience věd v komplexním metafenomenovém řádu s podporou informatiky
resumé
Kapitola V
Jarmila Doubravová
Mezi kybernetikou, estetikou a sémiotikou
resumé
Kapitola VI
Zdislav Exnar, Jiří Křupka
Použití modelování a simulace řídicích systémů ve výuce kybernetiky
resumé
Kapitola VII
Marcela Fejtová, Jan Fejt
Kybernetika – nový informační věk
resumé
Kapitola VIII
Čestmír Halbich, Jaroslav Švasta
The Game Theory From Past to The Future
resumé
Kapitola IX
Ivan M. Havel
Kybernetika
resumé
Kapitola X
Marie Havlíková
Modely spolehlivosti lidského operátora
resumé
Kapitola XI
Aleš Keprt
Vzory v návrhu her
resumé
Kapitola XII
Jindřich Klapka
Počátky výzkumu matematických strojů na našem území
resumé
Kapitola XIII
George J. Klir
The Lasting Legacy of Cybernetics
resumé
Kapitola XIV
Karel Kohout, Pavel Nahodil
Visualization of Behaviour in Artificial Life Domain
resumé
Kapitola XV
Juraj Kubiš
Markovove reťazce a simulácia
resumé
Kapitola XVI
Václav Kudláček
In memoriam
resumé
Kapitola XVII
Branislav Lacko
Sociotechnické systémy a kybernetika: Vývoj problematiky interakce člověk – stroj
resumé
Kapitola XVIII
Jan Lang
Aplikovaná kybernetika (nejen název školy ale i metoda práce školy)
resumé
Kapitola XIX
Pavel Nahodil
The Future Evolution of Intelligent Life Forms
resumé
Kapitola XX
Pavel Ošmera
Grammatical Evolution With Backward Processing
resumé
Kapitola XXI
Michail Petrov
Intelligent Systems Engineering: A New Trend in Cybernetics
resumé
Kapitola XXII
Jakub Rajnoch, et al.
CALM – Gentle Introduction to Standard
resumé
Kapitola XXIII
Ján Sarnovský
Kybernetika a zložitosť
resumé
Kapitola XXIV
Olga Štěpánková, Petr Štěpánek
Výchova a vzdělávání ve věku kybernetiky
resumé
Kapitola XXV
Ladislav Tondl
Několik vzpomínek na Norberta Wienera a počátky kybernetiky u nás
resumé
Kapitola XXVI
Miloš Vítek
A Summary of Last Results on Communication, Cognition and Epistemology
resumé
Kapitola XXVII
Kevin Warwick
Cybernetics – The Way Ahead
resumé
Kapitola XXVIII
Jiří Weinberger
Kauzalita a dekompozice v simulovaných systémech
resumé
Stručné obsahy jednotlivých kapitol almanachu
citace:
BARVÍŘ, M. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Dynamika přírodních a společenských věd, s. 1–6.

Dynamika přírodních a společenských věd

Miroslav Barvíř
Resumé

Dynamics of natural and social sciences. The paper deals with the analogy of approaches to treat problems in both natural science and social science. It is shown, that there exists a casual analogy, related to the indexes of the energy expenses in the systems and their environments. Analysis of the structure of the second order difference equation governing the behaviour of two selected systems – a mechanical and financial one – demonstrates the analogy between these two systems. There is indicated the problem of the system optimum synthesis using the single-step dynamic optimization of the system control.

citace:
BÍLEK, M. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Vzdělávací kybernetika aneb o „ekonomice“ lidského myšlení, s. 7–11.

Vzdělávací kybernetika aneb o „ekonomice“ lidského myšlení

Martin Bílek
Oddělení didaktiky chemie, Katedra chemie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Resumé

In the article “Educational Cybernetics or About an ‘Economy’ of Human Thinking” are described starting points so-called “Educational Informatics” as one of approaches the Educational Cybernetics. Examples of “economy of human thinking” on the example of chemistry education are discussed. The article is dedicated to Em. Prof. Miloš Lánský, founder of the scientific discipline.

citace:
DOLEŽAL, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. The Need of Applying System Approach in The Present Society, s. 13–16.

The Need of Applying System Approach in The Present Society

Jan Doležal
Mikroelektronika spol. s.r.o., Vysoké Mýto, Czech Republic
Resumé

Esej poukazuje na skutečnost, že v České republice není dostatečné povědomí o významu systémového přístupu. S tím souvisí nedostatek systémového myšlení a neznalost či nepochopení postupů uplatňovaných v systémovém přístupu. Zvláště nutné je zlepšit systémový přístup při tvorbě a zavádění informačních a řídicích systémů, systémů řízení jakosti a v řízení projektů. Nedostatečné využití systémového přístupu způsobuje malou účinnost vynaložených prostředků a může vést i ke ztrátám. Pomoci uplatnit systémový přístup v praxi by měla i vhodná legislativa, která v České republice zatím chybí.

citace:
DUBEN, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Konsilience věd v komplexním metafenomenovém řádu s podporou informatiky, s. 17–25.

Konsilience věd v komplexním metafenomenovém řádu s podporou informatiky

Jiří Duben
Resumé

Reasons and conditions for consilience of sciences of nature and sciences of humanistic art are presented. A hypothesis of Complex MetaPhaenomenal Order, mirroring the world, is draft as an analogy of human thinking and realization of thoughts. A project of standardized annotations for interchange of scientific information closes the short material. Detailing text is available.

citace:
DOUBRAVOVÁ, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Mezi kybernetikou, estetikou a sémiotikou, s. 27–33.

Mezi kybernetikou, estetikou a sémiotikou

Jarmila Doubravová
Katedra filozofie Filozofické fakulty, Západočeské univerzity Plzeň, Riegrova 11, 30614 Plzeň
Resumé

Among cybernetics, aesthetics and semiotics. The milieu of the 60th was greatly influenced by the cybernetics, not only in the sphere of technology, mathematics or natural sciences but as well in the sphere of social sciences and art. This study deals with the common domain of the experimental aesthetics, semiotics and cybernetics how it was showed especially on the pages of the specialized journals.

Two activities are on the focus of this text: the research concerning expression in music and the sc. interpersonal hypothesis of music.

citace:
EXNAR, Z., KŘUPKA, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Použití modelování a simulace řídicích systémů ve výuce kybernetiky, s. 35–40.

Použití modelování a simulace řídicích systémů ve výuce kybernetiky

Zdislav Exnara a Jiří Křupkab
a Detašované pracovisko EF v Liptovskom Mikuláši, ul. kpt. J. Nálepku 1390, 031 01 Liptovský Mikuláš
b Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice
Resumé

In this paper using of simulation control models are presented. Process of simulation and verification is important part of education during study programs and it can understand the law of control throw great area of systems, for example in hard and soft systems. In this process the using of MATLAB/Simulink models are very simply and objective.

citace:
FEJTOVÁ, M., FEJT, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Kybernetika – nový informační věk, s. 41–46.

Kybernetika – nový informační věk

Marcela Fejtová a Jan Fejt
Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky, České vysoké učení technické v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6
Resumé

The system I4Control® is a simple device for control a personal computer that is based on recording eye movements. The core of the system is black & white camera with CCD sensor for recording the eye movements. The basic idea is fixing a small camera to the head of a person (on a spectacles) and recording the eye position in the coordinate system independently on the head movements. This solution does not require fix head – the user can move “freely” without any limitations. The eye position has no direct influence on the cursor position on the monitor but it determines the direction of its movement (as much as a joystick). Mouse click or double click is evaluated when the eye is closed for relatively longer period of time. The system I4Control® is designed in such a way that the camera is another input periphery of the PC. The resulting device can be linked to any PC and used for control of all programs. In principle the camera simulates a classical PC mouse. In this paper using of simulation control models are presented. Process of simulation and verification is important part of education during study programs and it can understand the law of control throw great area of systems, for example in hard and soft systems. In this process the using of MATLAB/Simulink models are very simply and objective.

citace:
HALBICH, Č., ŠVASTA, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. The Game Theory From Past to The Future, s. 47–50.

The Game Theory From Past to The Future

Čestmír Halbich, Jaroslav Švasta
Department of information technology, Faculty of economics and management, Czech University of agriculture at Prague
Resumé

V první kapitole příspěvku je nastíněna historie vzniku teorie her. V další části je popsán současný stav využití teorie her v praxi a na závěr rozebíráme možnosti budoucího uplatnění.

citace:
HAVEL, I. M. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Kybernetika, s. 51–52.

Kybernetika

Ivan M. Havel
Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova v Praze
Resumé

This essay deals with the cybernetics as a transdisciplinary science that has its roots in the ancient philosophy. Attention is aimed on idea of the “self-relativity”, which is one of the basic principles in cybernetics but classical mathematics and physics waves this idea nearly aside. Finally the value to human knowledge is considered.

citace:
HAVLÍKOVÁ, M. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Modely spolehlivosti lidského operátora, s. 53–58.

Modely spolehlivosti lidského operátora

Marie Havlíková
Ústav automatizace a měřicí techniky, Kolejní 4, 612 00 Brno
Resumé

This article attends to an influence of a human operator in a technical system, a human effect to the system reliability, and actual problems with a human activities evaluation. The most focused activities at the view of a human influence to the safety and the reliability are mainly an aircraft driving, a nuclear power plant duty, a chemical system work, and last but not least also the car driving. The second part of the article is focused to the description of a driver activity at the regulator issue determined by the transmission function and the model. There are hierarchical levels of driver activities presented in this item – it is shown the crosswise car-driving model resulting from experimental data and mathematical simulations. The article conclusion is dedicated to studies of the actual situation in an influence of the human driver’s fatigue to his driving response.

citace:
KEPRT, A. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Vzory v návrhu her, s. 59–64.

Vzory v návrhu her

Aleš Keprt
Katedra informatiky, FEI, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba
Katedra informatiky, PřF, Univerzita Palackého, Olomouc
Resumé

Patterns in Game Design.

This paper introduces design patterns in the field of game design, which are a phenomenon of the very recent years. These patterns try to describe games in a way like other patterns are known to be used in software engineering. Patterns in game design suit especially to ease the conversation among the developers, and to describe modern games, which are so complex systems, that understanding of their interior dynamics and player–game interaction is the main issue

citace:
KLAPKA, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Počátky výzkumu matematických strojů na našem území, s. 65–69.

Počátky výzkumu matematických strojů na našem území

Jindřich Klapka
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
Resumé

In this paper a review is given of the history of the origin of the research of mathematical machines in Czech Republic. This development reveals some particularities in comparison with development in other countries. This development has brought about some results, at first sight somewhat heterogeneous, which, however, reveal a certain unity of the “Czechoslovak school” in the Branch of Automatic Information Processing.

citace:
KLIR, G. J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. The Lasting Legacy of Cybernetics, s. 71–76.

The Lasting Legacy of Cybernetics

George J. Klir
Dept. of Systems Science & Industrial Eng., Binghamton University (SUNY), Binghamton, NY 13902-6000, USA
Resumé

Účelem této eseje je ukázat, že kybernetické myšlenky, které vznikly v krátkém období kolem poloviny dvacátého století, jsou stále živé, i když původní pojetí kybernetiky jako nezávislého vědního odvětví nebylo uskutečněno. Je ukázáno na dvou příkladech jak se myšlenky kybernetiky dále vyvíjejí v nových kontextech. Jedním příkladem je poměrně nový obor inteligentních systémů, druhým příkladem je výzkumný program zobecněné teorie informace.

citace:
KOHOUT, K., NAHODIL, P. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Visualization of Behaviour in Artificial Life Domain, s. 77–82.

Visualization of Behaviour in Artificial Life Domain

Karel Kohout a Pavel Nahodil
Faculty of Electrical Engineering Department of Cybernetics, Czech Technical University in Prague, Technická 2, Prague 6, 166 27
Resumé

Esej se zabývá realizací dynamické analýzy chování agentů a jejich společenství v doméně „umělého života“. Vstupní data pro vizualizaci chování jsou získávána při testování navržených architektur agentů v různých námi již dříve vytvořených virtuálních prostředích (ALS, WAL). Nejprve je zde krátce nastíněn stav poznání v oblasti vizualizace simulací. Dále je jen velmi stručně představen umělý život jako nový, rychle se rozvíjející vědní obor s rozsáhlými možnosti dalšího vývoje a aplikací, ale i s řadou omezení a problémů. Na vizualizaci jsme se ale zaměřili především. Krátce jsou popsány 3 úrovně navržených vizualizačních nástrojů VAT a následně je na případové studii demonstrována jejich použitelnost. Závěrem jsou shrnuty přínosy navrženého řešení, ale i jeho slabiny. Vyvíjené systémy začínají totiž být dnes v ALife natolik složité a komplexní, že i návrh a realizace analytických nástrojů pro jejich podporu je již časově velmi náročný.

citace:
KUBIŠ, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Markovove reťazce a simulácia, s. 83–88.

Markovove reťazce a simulácia

Juraj Kubiš
Siemens Business Services, Stromov 9, Bratislava, SR
Resumé

In this essay the possibility of the Markov chain and the simulations techniques combination is shown.

citace:
Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Václav Kudláček – In memoriam, s. 89–89.

Doc. RNDr. Václav Kudláček, CSc – In memoriam

Od smrti doc. V. Kudláčka, který byl vzpomenut v příspěvku doc. J. Klapky v tomto almanachu, uplyne letos 5 let. Proto si připomeňme několika slovy tohoto průkopníka kybernetiky, který působil v Brně a podílel se na výzkumu, výuce a propagaci kybernetiky u nás.

Doc. V. Kudláček vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykově univerzity v Brně, kde obhájil kandidátskou disertační práci v roce 1962 na téma „O částečně uspořádaných grupoidech (okruzích)“.

Stál u zrodu Katedry samočinných počítačů na Fakultě elektrotechniky VUT v Brně spolu s prof. J. Blatným v letech 1961 až 1964. Z jeho iniciativy vznikla v prosinci roku 1966 Katedra aplikované matematiky, která se 1. 1. 1974 přejmenovala na Katedru teoretické kybernetiky. Ta vychovala celou řadu našich odborníků v této oblasti a u nichž byl i doc. V. Kudláček školitelem aspirantského studia.

Doc. V. Kudláček stál u zrodu Laboratoře počítacích strojů, která byla vybavena počítačem LGP 30, v roce 1961 prvním elektronkovým počítačem v Brně. Rovněž byl spoluzakladatelem Ústavu teorie a metod řízení VUT v Brně. Pro potřeby těchto pracovišť realizoval také překlady zahraniční literatury (např. v roce 1973 Matematické metody síťové analýzy autorů Zuchovického a Radčikové, překlad vydalo SNTL Praha).

Doc. V. Kudláček se věnoval v kybernetice především obecné, matematické teorii systémů, modelování a počítačové simulaci (viz např. jeho „Poznámky k teorii systémů a jejich modelování“, bohužel v době normalizace roku 1970 vydané na VUT Brno jen interně). Své závěry v výzkumné práce vkládal především do vysokoškolských skript (viz níže). Aktivně se účastnil řady kolokvií, seminářů a konferencí, které byly u nás pořádány se zaměřením na problematiku kybernetiky a vychoval řadu aspirantů, kteří na něj s úctou vzpomínají.

Na sklonku svého života působil na Gymnáziu Jana Blahoslava v rodných Ivančicích (v letech 1990 a 1991 byl jeho ředitelem), kde se věnoval výchově žáků nejen v rámci výuky programování, ale i po vyučování v tehdy velmi rozšířených kroužcích mikroelektroniky s osmibitovými mikropočítači.

Uveďme alespoň publikace, které jsou ještě dnes dostupné v Moravské zemské knihovně:

 1. HALUZÍKOVÁ, A., KUDLÁČEK, V., ZÁSTĚRA, B. Numerické metody a matematická statistika. VUT Brno, (2.vyd.), 1983.
 2. KUDLÁČEK, V. Teorie automatů a systémů. SNTL Praha 1982
 3. KUDLÁČEK, V. Aplikovaná matematika II. – Matematické základy kybernetiky. VUT Brno, (1.vyd.), 1967 (opakovaně vydáno roku 1977)
 4. BLATNÝ, J., KUDLÁČEK, V. Elektronické číslicové počítače (I.část). SNTL Praha 1962 (opakovaně vydáno roku 1967)
 5. KUDLÁČEK, V. Ekonomické exaktní modely. VUT Brno 1971
citace:
LACKO, B. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Sociotechnické systémy a kybernetika: Vývoj problematiky interakce člověk – stroj, s. 91–96.

Sociotechnické systémy a kybernetika: Vývoj problematiky interakce člověk – stroj

Branislav Lacko
Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
Resumé

Current problems of sociotechnical systems are discused at the article. The special point of view is focused on:

 • interface human system – automation information system
 • interface man – computer program
 • interface man – technical system.
citace:
LANG, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Aplikovaná kybernetika (nejen název školy ale i metoda práce školy), s. 97–98.

Aplikovaná kybernetika (nejen název školy ale i metoda práce školy)

Jan Lang
Střední škola aplikované kybernetiky, s.r.o, Hradecká 1152, 500 03 Hradec Králové
Resumé

The contribution deals with history and current status of education on secondary school of Applied cybernetics in Hradec Kralove city.

citace:
NAHODIL, P. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. The Future Evolution of Intelligent Life Forms, s. 99–104.

The Future Evolution of Intelligent Life Forms

Pavel Nahodil
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Cybernetics, Technická 2, Prague 6, 166 27, Czech Republic
Resumé

Předložená esej se zabývá pozadím vývoje umělého života a některými okolnostmi, které evoluci inteligentních forem života v této doméně mohou v blízkém budoucnu výrazně ovlivnit, či dokonce ohrozit. Silný aparát nám zde poskytuje anticipace a její prediktivní modely, předjímající chování jednotlivce i celého společenství, společné kupodivu jak uhlíkové (přirozené) formě života, tak jeho umělé variantě na bázi křemíku. Důležité je si přitom uvědomit, že počítač sám neumí být inteligentní, ale lze v něm vytvářet paralelní světy, ve kterých přiro-zené formy inteligence mohou být více či méně úspěšně replikovány.

Správná cesta k návrhu inteligentního umělého stvoření nespočívá ve zkoumání procesu myšlení jako takového. Je nutné nejprve začít vyšetřovat struktury biologických systémů a chování bazálních mechanismů, které leží mnohem hlouběji než myšlení vědomé.

A právě přístupy umělého života (ALife), řešící problém odzdola nahoru (bottom-up) umožňují nečekané vynoření se (emergenci) mnohdy daleko lepšího řešení, než je to, které vychází z našich konvenčních vědomostí, vlastních zkušeností a inteligence.

citace:
OŠMERA, P. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Grammatical Evolution With Backward Processing, s. 105–111.

Grammatical Evolution With Backward Processing

Pavel Ošmera
Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, Technická 2, 616 69 Brno, Czech Republic
Resumé

Cílem příspěvku je prezentovat problematiku paralelní gramatické evoluce PGE. Paralelní gramatická evoluce vznikne propojením znalostí paralelní evoluce aplikované na gramatiku. Gramatická evoluce může být chápana jako typ genetického programování (GP) založeného na gramatice. Genetické programování navržené Kozou bylo původně programováno v jazyce LISP. Pomocí gramatické evoluce můžeme vytvořit programy v libovolném jazyku. Užití rekurzivního algoritmus se zpětným zpracováním podstatně urychluje rychlost výpočtu.

citace:
MICHAIL, P. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Intelligent Systems Engineering: A New Trend in Cybernetics, s. 113–119.

Intelligent Systems Engineering: A New Trend in Cybernetics

Michail Petrov
Elektrotechnická fakulta TU Plovdiv
Resumé

Během druhé poloviny dvacátého století byla část výzkumných snah zaměřena na vývoj a stavbu strojů, které by umožňovaly simulovat funkce živých organizmů. Snahy výzkumníků v kybernetice a umělé inteligenci, neuronových sítích a konekcionismu, umělého života a nové robotiky se zaměřovali na vlastnosti jako jsou přizpůsobivost a vývoj, inteligence a schopnost učení. V této eseji autor rozebírá tyto výzkumné programy a zdůrazňuje jejich filosofický význam. Poprvé jsou v této eseji zmiňovány výzkumné práce na simulačních strojích před nástupem kybernetiky, na základě málo známých, zcela zapomenutých či nepublikovaných textů.

citace:
RAJNOCH, J., et al. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. CALM – Gentle Introduction to Standard, s. 121–126.

CALM – Gentle Introduction to Standard

Jakub Rajnoch, Zuzana Bělinová, Miroslav Svítek, Jindřich Sadil, Jindřich Krása, Václav Vodrážka and Petr Bouchner
Department of Control and Telematics, Czech Technical University, Konviktská 20, Prague 1, Czech Republic
Resumé

Komunikace odkudkoliv s kýmkoliv a za pohybu je trend udávající směr současného vývoje bezdrátových technologií. I přesto, že současná úroveň těchto komunikačních technologií, jejichž použití v dopravě (tedy z větší míry za pohybu) připadá v úvahu, je na vysoké úrovni, stále je možné zaznamenat jisté nedostatky – zejména ty, jež souvisí s nedostatečným pokrytím signálem. Z tohoto hlediska (nejenom) lze spatřovat v nově vznikajícím standardu CALM snahu o minimalizaci tohoto problému a posun vývoje v oblasti bezdrátových techno-logií o notný kus dopředu.

CALM je nově vznikající standard na jehož utváření se podílí pracovní skupiny ISO/TC 204/WG 16.1 a ETSI/ERM-TG37 (členem této skupiny je také Český normalizační ústav). Hlavní příčinou vzniku tohoto standardu byla potřeba rychlého bezdrátového přenosu na vel-ké vzdálenosti, která pochází z různých oblastí ITS (použití v dopravě je tedy primární záleži-tostí). CALM jako standard v sobě obsahuje síťové protokoly a rozhraní používané v bezdrátové technologii, např. 5 GHz, IRDa, 802.11, GSM, UMTS a jiné. Mimo velkého množství podporovaných technologií spočívá hlavní síla standardu CALM v definici mechanismu umožňující provedení tzv. handoveru (lze přirovnat k handoveru z prostředí GSM) mezi jednotlivými přenosovými technologiemi. Tento nástroj sice neeliminuje problém nedo-stupnosti signálu zcela, avšak vzhledem k pokrytí nejpoužívanějších technologií a vzájemné-ho přecházení mezi nimi, jej minimalizuje na nejmenší možnou úroveň. Hlavním cílem standardu CALM je definovat jednotný mezinárodní systém podporující ko-munikaci mezi stacionárními a nestacionárními uzly, používajíc při tom přenosových rychlostí od 3 do 6 Mbit/s.

citace:
SARNOVSKÝ, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Kybernetika a zložitosť, s. 127–132.

Kybernetika a zložitosť

Ján Sarnovský
Katedra kybernetiky a UI, TU Košice, 042 00 Košice
Resumé

Nowadays integration is the main tendency in the development of natural and human sciences as well. The discoveries arising on the boundary of individual sciences are the direct expression of scientific knowledge integration. The practical and theoretical significance of cybernetics provokes the actual need of research of the philosophical, methodological and logical assumptions, basic methods and results of cybernetics. The cybernetics is the typical science on the “frontier”; it has close relations with mathematics, physics, logic, biology, etc., and with philosophy. On of the main notion is complexity as the dominant direction of today science. The relation of cybernetics and complexity may give a good stimulus for this paradigm.

citace:
ŠTĚPÁNKOVÁ, O., ŠTĚPÁNEK, P. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Výchova a vzdělávání ve věku kybernetiky, s. 133–138.

Výchova a vzdělávání ve věku kybernetiky

Olga Štěpánkováa a Petr Štěpánekb
a Katedra kybernetiky, FEL, ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6
b Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, MFF UK, Malostranské náměstí 25, 110 00 Praha 1
Resumé

Cybernetics and technical inventions related to it bring us closer to the information or knowl-edge society the wealth of which does no more depend on its natural resources but on infor-mation or knowledege and the way they are utilized. Professionals in information and com-munication technologies (ICT), engineers and reserchers working in the related disciplines play a crucial role in the progress of such a society. Society has to search for the best ways how to find and promote such talents. Simultaneously, it must create a dynamic environment, where lifelong learnig becomes a natural part of everyday life. It is important to provide new approaches to teaching adults complemented by objective and standardized methods of testing the achieved knowledge as a way towards invividual study plans which ensues full mobility of work force. The contribution suggests some resources for increase of number of students in technical and ICT disciplines. Finaly, it presents the ECDL concept as a good example of standartdization through objective methods of testing.

citace:
TONDL, L. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Několik vzpomínek na Norberta Wienera a počátky kybernetiky u nás, s. 139–143.

Několik vzpomínek na Norberta Wienera a počátky kybernetiky u nás

Ladislav Tondl
Resumé

In the first part of this essay the history of cybernetics science evolution in Czechoslovakia at that time is described. Author presents his own memories about personalities and institutions that influenced growth of the cybernetics. Strong negative affect of the fundamentalist Stalinist ideology is depicted and the bravery of some scientists in the “time of darkness” is mentioned. In the second part the point of N. Wiener work is described and his relation to the Czechoslovakia and to the first Czechoslovak president T. G. Masaryk is mentioned.

citace:
VÍTEK, M. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. A Summary of Last Results on Communication, Cognition and Epistemology, s. 145–149.

A Summary of Last Results on Communication, Cognition and Epistemology

Miloš Vítek
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Resumé

Myšlenky Norberta Wienera o kybernetice a společnosti nacházejí další propracování v obecné, matematické a sociální teorii systémů. Poslední práce v sociálních systémech prohlubují koncepty komunikace, poznání a epistemologie. Komunikace bývá chápána jako vzájemná sociální adaptace a tím se zdůrazňuje její evoluční povaha. Poznání se označuje za internalizovanou komunikaci a následně epistemologie je hodnocením poznání. Samy normy posuzování znalostí se opět vyvíjejí. Tak se přihlíží k cirkularitě poznání, autopoiesi znalostí a k možnostem testování znalostí. Sebereferenční logika se pak uplatňuje v aplikacích jako jsou systémové projektování a řízení. Příspěvek podává krátký souhrn posledních výsledků v dané oblasti.

citace:
WARWICK, K. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Cybernetics – The Way Ahead, s. 151–154.

Cybernetics – The Way Ahead

Kevin Warwick
Department of Cybernetics, School of Systems Engineering, The University of Reading.
Resumé

Tato esej se zaměřuje na možnost napojení nervové soustavy člověka přímo na elktronickou datovou síť. Z tohoto spojení organické a neorganické struktury vyplývají, kromě jiného, dva nové fenomény: elektronické lékařství a přímá myšlenková komunikace. Autor rozebírá možné dopady tohoto vývoje na jedince a společnost, poukazuje na možnosti využití i zneužití. Nechybí stručný popis současného stavu vývoje. V závěru autor zdůrazňuje, že se lidstvo nemůže vyhnout kroku vstříc vývojovému druhu „kyborg“.

citace:
WEINBERGER, J. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 2005. vyd. Editoři B. Lacko, V. Ševčík. Brno : VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3058-3. Kauzalita a dekompozice v simulovaných systémech, s. 155–159.

Kauzalita a dekompozice v simulovaných systémech

Jiří Weinberger
TIMING Praha.
Resumé

A new classification of various models is suggested – according to their (1) causal or non-causal design and (2) according to their complexity (complexity taken as the opposite property to partiality of models created after decomposition of the system under consideration). A special focus concerns so-called “complex object oriented simulation models”.