Programové prohlášení A.S.I

Asociace Strojních inženýrů (A.S.I.) je dobrovolné stavovské sdružení především strojních inženýrů, kteří pracují ve strojnických oborech. Je to organizace výběrová a členství v ní je výlučně individuální.
Jejím cílem je všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství v ČR, pomáhat uplatnění strojních inženýrů v hospodářské, vědecké a pedagogické činnosti, zvyšovat odbornou úroveň československého strojírenství systémovým pojetím konstrukce a výrobní technologie strojů a zařízení, podporovat mezinárodní kontakty a výměnu špičkových zkušeností a znalostí mezi strojními inženýry a jejich organizacemi.

Asociace chce:

 1. navázat na dobré tradice Spolku inženýrů a architektů (SIA)
 2. přispívat k posílení vážnosti stavu strojních inženýrů ve společnosti
 3. být garantem kvality svých členů, zvláště ve vztahu k zaměstnavatelům
 4. pomoci formulovat odborné zásady a pokyny pro inženýrskou praxi
 5. podílet se na tvorbě technických norem
 6. pomoci formulovat zásady a plány celoživotního inženýrského vzdělávání, aby v něm byly sledovány dlouhodobé výchovné cíle
 7. podílet se na realizaci celoživotního vzdělávání ve spolupráci s vysokými školami a jinými organizacemi
 8. organizovat a svou vahou zaručovat kvalitu znalecké a expertní činnosti svých členů
 9. organizovat odborná setkání členů v rámci seminářů, sympozií, konferencí
 10. organizovat odbornou činnost členů v regionálních klubech, v profesních sekcích a v odborných skupinách
 11. organizovat a být garantem odborných atestačních stupňů strojních inženýrů a udílet označení autorizovaných inženýrů
 12. mít zastoupení v konkursních komisích pro obsazování odborných řídících funkcí
 13. zprostředkovat svým členům odborné konzultace ze všech oblastí oboru
 14. poskytovat nebo zprostředkovat právní porady z oblasti vynálezectví a patentového práva
 15. pomáhat v otázkách soukromého podnikání, při hledání zaměstnání, v pracovních sporech
 16. jednat o dosažení slev a výhod na akcích pořádaných fakultami, příp. i slev při nákupu skript a knih
 17. spolupracovat s inženýrskými organizacemi v ČR i v zahraničí
 18. vydávat vlastní odborný a informační časopis, zaměřený na potřeby inženýrské praxe
 19. pořádat společenská setkání, odborné exkurze a tématické zájezdy
 20. prostřednictvím svých členů za úplatu vykonávat odborné činnosti typu expertních posudků, projektů, příprav norem, odborných publikací atd.

Od členů Asociace strojních inženýrů se očekává tvořivá spolupráce. Jsme si vědomi, že dosažené výsledky budou záviset na účinné pomoci každého z nás.