Stanovy
Asociace strojních inženýrů, klub Brno, p.s.


Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Asociace strojních inženýrů, klub Brno, p.s. (pobočný spolek), dále jen „klub Brno“ je dobrovolný spolek pracovníků, kteří nabyli vysokoškolské kvalifikace „inženýr“, zajímají se o strojírenství a podílejí se na jeho rozvoji.
 2. Klub Brno je pobočným spolkem Asociace strojních inženýrů ČR, z.s. se sídlem v Praze (dále jen „Asociace ČR“). Má odvozenou právní subjektivitu od Asociace ČR jako hlavního spolku.
 3. Sídlem Klubu Brno je Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Článek 2
Účel spolku klub Brno

 1. Účelem klubu Brno je vytvoření spolku inženýrů, kteří mají zájem o strojírenství a jeho rozvoj, žijí nebo pracují v jihomoravském regionu nebo si přejí být členy v tomto klubu.
 2. Klub Brno pracuje samostatně na svých akcích, přitom se řídí stanovami Asociace ČR a dle vzájemné dohody s ní spolupracuje.

Článek 3
Členství v klubu

 1. Přijetí za členy klubu Brno schvaluje výbor klubu.
 2. V ostatním platí obdobně další ustanovení stanov Asociace ČR..
 3. Členové klubu se považují i za členy Asociace ČR 

Článek 4
Hospodaření klubu

 1. Klub hospodaří samostatně a vede účetnictví podle platných právních předpisů.
 2. Za řádné hospodaření klubu a vedení evidence odpovídá výbor klubu.
 3. Klub nezodpovídá za hospodaření Asociace ČR a ta nezodpovídá za hospodaření klubu.

Článek 5
Organizační struktura klubu

 1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. 
  • Členská schůze rozhoduje o hospodaření a činnosti klubu, volí výbor na období 4 let.
  • Členskou schůzi svolává výbor klubu nejméně jednou ročně. 
  • Člen, který se nemůže ze závažných důvodů jednání členské schůze zúčastnit osobně, může zmocnit pro hlasování o předem daných bodech jednání jiného člena klubu Brno. 
  • Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže počet přítomných členů včetně pověření plnými mocemi v součtu představuje nadpoloviční většinu. 
  • Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů včetně zmocnění.
 2. Výbor klubu je minimálně 5ti členný. Výbor volí ze svých řad předsedu a dle potřeby další funkcionáře.
 3. Statutárním orgánem klubu je předseda výboru.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

 1. Výbor klubu spolupracuje s hlavním výborem Asociace strojních inženýrů ČR. V případě nedohody rozhoduje shromáždění delegátů.
 2. Tyto stanovy doplňují stanovy Asociace ČR a nesmí být s nimi v rozporu.
 3. Klub Brno vznikl 20. prosince 1995 a má identifikační číslo 64328384. Zakladatel je Asociace strojních inženýrů ČR, IČ 40762424.
 4. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 15. června 2016.